Stowarszyszenie Aktywnego Wypoczynku wita w Porcie Skubianka

Szukaj:
Nowości!!!
01.04.2021r. - Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem.
28.03.2021r. - Rekreacja dozwolona. Witamy nowy sezon.
08.03.2021r. - Walne zebranie - otwieramy się na nowy sezon.
01.01.2021r. - Wszystkiego najlepszego w nowym roku!!!
Menu
:: Strona główna
:: O nas
:: Regulamin
:: Oferta new
:: Kontakt

Dane Stowarzyszenia
Stowarzyszenie Aktywnego
Wypoczynku

ul. Beniamina 42
05-140, Skubianka

NIP: 5361932176
Regon: 368955277

Dane kontaktowe
Tel: +48 501 712 163
Tel: +48 504 011 993
Mail: majster0110@gmail.com
Powitanie
Clever House Nieruchomości

REGULAMIN PORTU SKUBIANKA


1. Administratorem Portu jest Stowarzyszenie Aktywnego Wypoczynku z siedzibą w Skubiance, NIP: 536-19-32-176, REGON: 368955277, KRS: 0000707629, [dalej: SAW].
2. Prawidłowym funkcjonowaniem Portu w zakresie ładu i porządku kierują członkowie SAW oraz jego współpracownicy.
3. Osoby przebywające na terenie Portu zobowiązane są do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz stosowania się do poleceń członków i współpracowników SAW. Opłaty za korzystanie z infrastruktury Portowej są uiszczane zgodnie z Cennikiem obowiązującym w Porcie.
4. Osoby przebywające na terenie Portu zobowiązane są do przestrzegania zasad i ograniczeń w korzystaniu z infrastruktury Portowej oraz drogi dojazdowej, którymi związany jest SAW. Zasady korzystania z drogi dojazdowej do Portu, w tym godziny użytkowania drogi, zasady wjazdu i wyjazdu z Portu oraz miejsce pozostawienia samochodu są uregulowane w odrębnym porozumieniu, przedstawianym do wglądu osobom korzystającym z Portu.
5. Prowadzenie na terenie Portu działalności gospodarczej lub reklamowej, także działań jednorazowych, jest niedozwolone.
6. Do Portu mogą zawijać jednostki o maksymalnej długości kadłuba 10 m i zanurzeniu 1 m.
7. Rejestr jednostek cumujących prowadzony jest przez członków i współpracowników SAW.
8. Zezwolenia na slipowanie i cumowanie jednostki, rozbicie namiotu, ustawienie campera lub przyczepy campingowej udzielają członkowie i współpracownicy SAW.
9. Wszelkich formalności związanych z postojem jednostki, rozbiciem namiotu i ustawieniem campera, przyczepy campingowej lub podłodziowej wraz ze stosowną opłatą należy dokonać niezwłocznie po przybyciu zgodnie z wytycznymi członka SAW.
10. Teren Portu nie jest objęty ochroną ani dozorowaniem. SAW nie ponosi odpowiedzialności za jednostki ani mienie pozostawione w Porcie, ich uszkodzenie, dewastacje czy kradzież.
11. Do właścicieli mienia pozostawionego w porcie, należy zabezpieczenie posiadanego mienia przed uszkodzeniem, dewastacją lub kradzieżą. SAW nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione w Porcie – zarówno na terenie infrastruktury Portowej, jak i w basenie Portowym.
12. Łodzie należy cumować w sposób wykluczający zerwanie lin bądź utrudnianie cumowania innym jednostkom. Zabronione jest pozostawianie luźnych lin na zewnątrz jednostki. W łodziach żaglowych fały żagli powinny zostać zabezpieczone przed wywoływaniem hałasu.
13. Wejście do / wyjście z Portu oraz postój w Porcie jachtów żaglowych odbywa się wyłącznie z postawionym masztem i bez użycia żagli.
14. Za bezpieczeństwo osób małoletnich, przebywających na terenie Portu odpowiedzialni są ich prawni opiekunowie.
15. Sprzęt ratunkowy i przeciwpożarowy znajdujący się na wyposażeniu Portu może być używany jedynie dla celów ratowniczych.
16. W basenie Portowym oraz na terenie całego Portu zabrania się:
a. pływania pod żaglami,
b. pozostawiania uruchomionego silnika spalinowego dłużej niż 1 minutę,
c. rzucania kotwicy,
d. wytwarzania fali,
e. mycia jachtów, camperów i przyczep campingowych z użyciem detergentów,
f. wylewania i wyrzucania za burtę jakichkolwiek zanieczyszczeń,
g. pozostawiania śmieci poza przeznaczonymi na nie kontenerami,
h. kąpieli w basenie Portowym oraz na plaży w Porcie,
i. rozpalania ognisk i grilla poza miejscem wyznaczonym (miejsce wyznaczają członkowie i współpracownicy SAW),
j. prowadzenia lub pozostawiania psów bez smyczy lub kagańca oraz pozostawiania nieczystości pozostawionych przez zwierzę,
k. niszczenia zieleni,
l. pozostawiania włączonych urządzeń elektrycznych lub gazowych bez dozoru,
m. wchodzenia na jacht bez zgody dysponenta jednostki,
n. samowolnej zmiany stanowiska postojowego,
o. wykonywania prac na swych łodziach w taki sposób i o takiej porze, które mogłyby być uciążliwe dla innych użytkowników Portu i okolicznych mieszkańców,
p. zachowania niezgodnego z zasadami etykiety żeglarskiej oraz stwarzającego zagrożenie bezpieczeństwa własnego i innych osób, a także zachowania naruszającego zasady i ograniczenia obowiązujące SAW jako użytkownika Portu.
17. Rutynowa konserwacja jednostki pływającej może być wykonywana na terenie miejsca do cumowania, ale tylko za wyraźnym zezwoleniem udzielonym przez członka lub współpracownika SAW. Generalne remonty jednostek pływających nie mogą być podejmowane na terenie Portu.
18. Wszelkie wartościowe mienie pozostawione w Porcie musi posiadać ubezpieczenie Jacht Casco, Auto Casco, bądź inne ubezpieczenie pozwalające na wystąpienie z roszeniem odszkodowawczym w przypadku uszkodzeń, dewastacji, pożaru bądź kradzieży. Ogólne Warunki tego ubezpieczenia powinny uprawniać właściciela mienia do otrzymania wypłaty odszkodowania, w przypadku zaistnienia szkody w warunkach i okolicznościach, jakie mają zastosowanie do mienia pozostawionego w Porcie.
19. Każdy użytkownik Portu zobowiązany jest pokryć spowodowane przez siebie szkody, w tym szkody wynikające z niewłaściwych manewrów pojazdem/łodzią i/lub jego niewłaściwego zabezpieczenia.
20. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22:00-7:00. Złamanie tego postanowienia lub niezastosowanie się do poleceń członka lub współpracownika SAW skutkować może natychmiastowym nakazem opuszczenia terenu Portu, wraz z nakazem natychmiastowego usunięcia pozostawionego mienia z terenu Portu. W takim przypadku SAW zastrzega prawo do zatrzymania opłaty za postój tego mienia.

Port Skubianka - Stowarzyszenie Aktywnego Wypoczynku Zerdak Sp. z o.o.